Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 1. Definice základních pojmů:
  1. Poskytovatel – provozovatel služby www.rezervace-vstupenek.cz IČ 88614981.
  2. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámce své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  3. Smluvní strany – strany těchto Obchodních podmínek a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel a na druhé Uživatel.
  4. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) – upravují vztahy mezi Smluvními stranami.
  5. Produkt – elektronický rezervační systém připravený Poskytovatelem a provozovaný na serverech Poskytovatele.
  6. Licenční smlouva – smlouva o poskytnutí licence k software uzavřená mezi Smluvními stranami na základě a v souladu s těmito VOP. Smluvní strany souhlasí, aby uzavření Licenční smlouvy mezi stranami proběhlo v souladu s § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  7. Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně Uživatel jako nájemce, přičemž předmětem smlouvy je provedení dodávky v ujednaném termínu. S ohledem na povahu dodávky se může jednat o nájemní smlouvu, licenční smlouvu, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou (dle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku), vždy uzavírané v režimu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou Uživatele, akceptací Poskytovatele a těmito VOP.
  8. Elektronický objednávkový formulář – objednávkový formulář, který je prostředkem k vytvoření objednávky Uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce Poskytovatele.
  9. Objednávka – objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí Elektronického objednávkového formuláře na webové stránce Poskytovatele. Odeslání Elektronického objednávkového formuláře se považuje za takový úkon Uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro Uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři Objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce Poskytovatele a potvrzení Uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.
  10. Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení Objednávky Uživatele Poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje Poskytovatele, prohlášení Poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro Uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky Poskytovatelem Uživateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost.
  11. Oznámení – krátké sdělení Poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje Poskytovatel Uživatele obvykle formou elektronické zprávy.
  12. Faktura – daňový doklad – vyúčtování o výši úhrady Uživatele za odebranou dodávku mající všechny zákonné náležitosti, vytvořené a distribuované v elektronické podobě (např. formátem PDF
 2. Tyto VOP, platné od 1. 12. 2019, upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu systému pro provoz a správu elektronického rezervačního systému a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Poskytovatelem a Uživateli.
 3. Odesláním Elektronického objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 4. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Poskytovatele https://www.rezervace-vstupenek.cz/clanek/obchodni-podminky
 5. Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran.
 6. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky Uživatele Poskytovatelem.

2. Uzavření smlouvy

 1. Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo
  1. Jednotlivé zakázky se uzavírají Elektronickým objednávkovým formulářem nebo e-mailem.
  2. Smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou Uživatelem prostřednictvím Elektronickým objednávkovým formulářem nebo e-mailem.
  3. Smluvní vztah mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Poskytovatele realizovaným s dodávkou vzniká přijetím elektronické objednávky Uživatele Poskytovatelem, elektronickou akceptací takové objednávky Poskytovatelem, vystavením Faktury Poskytovatelem jejím elektronickým či písemným odesláním Uživateli, úhradou faktury Uživatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na Faktuře.
  4. Na základě takto uzavřené smlouvy mezi Smluvními stranami se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli dodávku a licenci k provozování a užití elektronického rezervačního systému.
  5. Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu za dodávku a licenci a to stanoveným způsobem uvedeným v akceptaci objednávky Poskytovatelem.
  6. Po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Uživateli elektronickou akceptaci objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky vystavené Poskytovatelem souhlasí s obsahem objednávky Uživatele, potvrzuje Poskytovatel odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku Uživatele jako závaznou a v případě splnění dalších výše uvedených podmínek je uzavřena smlouva - vzniká závazkový vztah.
  7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce Uživatele nemůže Poskytovatel splnit, zašle Uživateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Uživatele. V případě individuální zakázky začíná dodací lhůta, uvedená v akceptaci objednávky, běžet po uhrazení zálohy Uživatelem.
  8. Pozměněná nabídka zaslaná Uživateli dle 2.1.7 VOP se považuje za nový návrh smlouvy.
  9. Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytyčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti Uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.
  10. Poskytovatel se zavazuje v případě individuální zakázky zhotovit a předat dodávku na své náklady a v dohodnutých termínech.
  11. Uživatel se zavazuje v případě individuální zakázky dle harmonogramu předat Poskytovateli všechny potřebné podklady a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné plnění jeho závazků z této smlouvy.
  12. Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí Uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem
  13. Poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude Poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené Uživatelem.Změny smlouvy sjednávají uživatel s Poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 2.1 a násl.
 2. Individuální zakázka
  1. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka Poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách, nebo učiněná na základě poptávky uživatele.
  2. Všechny nabídky Poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno něco jiného. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací Poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje Poskytovatel také po akceptaci dodávky.
  3. Veškeré individuální úpravy implementované na základě objednávky Uživatele, vylučují následné aktualizace specifikované v bodě 6.2.
  4. Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky Uživatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Uživatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.
 3. Storno objednávky
  1. Storno objednávky ze strany Uživatele - Uživatel může zrušit svoji objednávku do 3 dnů od závazné akceptace objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na tel. čísle: +420 606 021 720 a potvrzena e-mailem. Není-li možné zrušit objednávku telefonicky, je ve výjimečných případech možné zaslat storno objednávky pouze na e-mail: info@rezervace-vstupenek.cz. Uživatel vždy uvede číslo své objednávky, popř. i důvod stornování. Pokud se uživatel rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 3 dnů, je možné tak učinit podle bodu „Odstoupení od smlouvy“.
  2. Storno objednávky ze strany Poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen zrušena.

3. Distribuce dodávky

4. Cena

5. Platební podmínky

6. Dodací podmínky

7. Povinnosti smluvních stran

8. Licenční ujednání

9. Ochrana osobních údajů

10. Doručování, bezhotovostní platby

11. Závěrečná ustanovení