Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Odesláním rezervace z Elektronického rezervačního formuláře potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Při online rezervaci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace (jméno a kontakty). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení rezervace Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Smluvními stranami.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem

 1. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel (organizátor akce) je správcem těchto údajů.
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení VOP na www.rezervace-vstupenek.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení vzniku Objednávky dodávky služeb.
 3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem popsaným v bodě 4. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
 4. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje pro  zprostředkování a identifikaci online rezervace v tomto rozsahu: jméno, email, telefonní kontakt a IP adresa osoby rezervující.
 5. Poskytovatel se zavazuje, že sbírané osobní údaje nebudou použity za jiným (např.: marketingovým) účelem.
 6. Posyktovatel se zavazuje, že dva týdny po skončení akce budou osobní údaje ze systému automaticky smazány a identifikace rezervace bude pouze dle čísla rezervace.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 3. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 606 021 720, info@rezervace-vstupenek.cz.
 4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019.